Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
1 mars 2012 4 01 /03 /mars /2012 16:41
50.jpg
 
Servante de Dieu, Malgorzata Lucja Szewczyk, Mère des "pauvres et des orphelins".
 

Czcigodna Służebnica Boża Małgorzata Łucja Szewczyk "Matka ubogich i sierot".
 
51.jpg
 
Elle est venue au monde en 1828 à Wolyn (Ukraine), aux paysages très beaux et variés.
  
Przyszła na świat w 1828 roku na Wołyniu,
w krainie o nadzwyczaj różnorodnym i urozmaiconym krajobrazie.
  
  52.jpg
 
Elle était fille d’un riche propriétaire possédant de grands domaines ainsi qu'une sucrerie.
 
Była córką zamożnego dzierżawcy folwarku i cukrowni w Szepetówce koło Zasławia. Dobra te należały do książąt Sanguszków.
 
 
53.jpg
 
Les premières années de son enfance, Lucja les a passées dans une atmosphère familiale caractérisée par la foi profonde, la beauté et l’abondance.
  
    
Pierwsze lata swego dzieciństwa Łucja spędziła w rodzinnej atmosferze domu, który cechowały głęboka wiara, piękno i dostatek. Szczęście tych lat przerwała wczesna śmierć jej rodziców.
54.jpg
 
Dès son jeune âge, son bonheur fut brisé par la mort précoce de ses parents. Après la mort de ses parents, elle a été sous la protection de sa demi-sœur ainée qui a été pour elle très maternelle et qui a pris soin de son éducation.
 
 
   
Po śmierci rodziców losem małoletniej sieroty zajęła się dużo od niej starsza siostra przyrodnia. Otoczyła ją macierzyńską opieką, zatroszczyła się o jej staranne wychowanie i wykształcenie.
 
55.jpg
 
A Szepetowce, il y avait deux sources minérales et une cure thermale. Dans la grande maison habitait un médecin, et il y avait aussi une chapelle catholique. Ici, Lucja apprit la médecine populaire, en servant généreusement les malades et les souffrants.
  
W Szepetówce znajdowały się dwa źródła mineralne, przy których było urządzone uzdrowisko.
W obszernym domu był lekarz a także kaplica katolicka. Tutaj Łucja poznała zasady stosowania medycyny ludowej, służąc ofiarnie chorym i cierpiącym.
 
56.jpg
 
Voici le lycée Krzemienieckie très renommé à Wolyn, près de Zaslawia et Szpetowki, où les fils de nobles allaient étudier. Les filles étaient éduquées dans des pensionnats privés.
 
Słynne na Wołyniu Liceum Krzemienieckie w pobliżu Zasławia i Szepetówki, gdzie zdobywali wiedzę synowie polskiej szlachty. Córki zaś były kształcone w prywatnych pensjach.
 
8
 
Malgré une dure persécution, la vie religieuse des catholiques restait très forte. Le IIIe Ordre de St. François et les autres groupes travaillaient dans la clandestinité à Wolyn.
 
Pomimo ostrego prześladowania, życie religijne katolików na Wołyniu było bardzo mocne. Działały tutaj w ukryciu różne bractwa i Trzeci Zakon św. Franciszka.
 
 9
 
De très nombreux pèlerins allaient à Berdyczowa et les autres sanctuaires éparpillés dans toute la région de Wolyn.
 
Rzesze pielgrzymów przybywały do Berdyczowa oraz innych sanktuariów rozsianych na ziemi wołyńskiej.
 
10
     
Image de N.D de Berdyczowa, c’est une copie d’image de Salus Populi Romani à Santa Maria Maggiore à Rome. Le tableau de la Vierge Marie a été couronné en 1854 avec les couronnes papales, par l’évêque Kacper Borowski. Lucja a certainement fait un pèlerinage dans ce sanctuaire et prié devant la Vierge Marie.
  
    Obraz Matki Bożej w Berdyczowie, kopia obrazu Salus Populi Romani w Santa Maria Maggiore w Rzymie.
Koronowany w 1854 koronami papieskimi przez biskupa Kacpr Borowskiego. Niewątpliwie Łucja pielgrzymowała do tego sanktuarium.
  1112
 
 A Wolyn Lucja apprenait l’art de la broderie. Comme membre du IIIe Ordre de St. François, elle confectionnait les habits liturgiques et décorait avec soin les églises et les chapelles.
Na Wołyniu Łucja poznała sztukę artystycznego haftu.
Jako tercjarka wykonywała paramenty liturgiczne, troszczyła się o piękny wygląd kościołów i kaplic.
 
13
 
 
En 1870 Lucja est allée en pèlerinage en Terre Sainte, accompagnée d’une autre personne du IIIe Ordre. Pour prendre une telle décision de partir, il fallait beaucoup de courage et une foi héroïque.
W roku 1870 Łucja wybrała się na pielgrzymkę do Ziemi Św. w towarzystwie drugiej tercjarki. Ta decyzja wymagała od nich wielkiej odwagi i heroicznej wiary.
 
14
 
 
Lucja avec sa compagne sont parties à pieds. Comme fidèles filles de St. François, elles ont fait ce pèlerinage par amour de Dieu et de la Vierge Marie.
   
Łucja wraz ze swoją towarzyszką wyruszyła w drogę pieszo. Podjęły trud pielgrzymowania z miłości do Boga i Matki Najświętszej, jako wierne córki św. Franciszka.
 1617
 
Sur leur route se trouvait Zytomierz, où elles ont voulu rencontrer l’évêque Borowski, afin de lui demander la bénédiction pour un tel voyage.
Wybrały się szlakiem prowadzącym przez Żytomierz,
by spotkać tam biskupa Borowskiego i poprosić o błogosławieństwo na tak daleką podróż.
 
 
mapa.jpg
 
Après 3 jours de repos, elles partirent à pieds pour Odessa, éloignée de Zytomierz de 1600km. La route passait par Berdyczow, Winnice, Braclaw et Balte.
    Po 3-dniowym odpoczynku udały się pieszo do Odessy oddalonej od Żytomierza około 1600 km.  Droga prowadziła przez Berdyczów, Winnicę, Bracław i Bałtę.

 
19
 
Pleines de confiance, elles sont arrivées au port d’Odessa.
   
Pełne ufności w Opatrzność Bożą dotarły szczęśliwie do portu w Odessie.
   
18
 
Après une courte pause, elles ont pris le bateau pour Jaffa.
  
Po krótkim odpoczynku wsiadły na okręt, który odpłynął do Jaf
 
 
 20
 
A Jérusalem, Lucja est restée environ 3 ans, soignant les pèlerins malades. L’hôpital était dirigé par les sœurs françaises de St. Joseph.
 
 

W Jerozolimie Łucja zatrzymała się około trzech lat,
służąc chorym pielgrzymom w szpitalu prowadzonym przez francuskie Siostry św. Józefa.
 

     21
 
Au couvent des Pères Franciscains à Jérusalem, se trouve un livre des pèlerins où est inscrit deux fois le nom de Lucja Szewczyk. Une première fois en 1870 sous le numéro 26, accompagné de celui de Julii Solinska. Elles arrivèrent le 25 octobre et  habitèrent ce couvent pendant 24 jours.
 
 
   

W klasztorze Ojców Franciszkanów w Jerozolimie jest zachowana KSIĘGA PIELGRZYMA, w której jest wpisana Łucja Szewczyk dwukrotnie. Pierwszy raz w roku 1870 pod nr 26 w towarzystwie drugiej tercjarki Julii Solińskiej. Przybyły tam 2października i mieszkały w tym klasztorze 24 dni. 

 22
 
En 1873 Lucja Szewczyk est inscrite une deuxième fois sous le numéro 1, en compagnie de Magdalena Bogucka. Elles ont habité ce couvent pendant 22 jours et elles l’ont quitté le 22 août.
 
   

Po raz drugi Łucja Szewczyk jest wpisana w roku 1873 pod nr 1, w towarzystwie tercjarki Magdaleny Boguckiej. Mieszkały w tym klasztorze 22 dni i opuściły go 22 sierpnia.

 
 23
 
Sous la conduite du Père Jukundyn Bielak , pasteur des Polonais de Jérusalem, Lucja a fait le pèlerinage dans les différents lieux de la vie de Jésus et de sa Mère.
 

Pod przewodnictwem O. Jukundyna Bielaka, duszpasterza Polaków w Jerozolimie, Łucja pielgrzymowała do różnych miejsc uświęconych obecnością Chrystusa i Jego Matki.

 
 
34
 
A cette époque, en Terre Sainte, les pèlerins se déplaçaient à pieds ou à l’aide d’un âne, d’un cheval ou d’un dromadaire.
 
   

W Ziemi świętej pielgrzymowano wówczas pieszo lub przy pomocy osłów, koni i wielbłądów.

 
30
 
Pour les pèlerins, il était important de participer aux cérémonies, dans la basilique du tombeau du Christ.
 
    Do wielkich przeżyć pielgrzymów należało uczestniczenie w liturgii sprawowanej w Bazylice Grobu Bożego
 
29
 
C'est au sommet du Calvaire, près de la Vierge Marie que Lucja a trouvé son chemin de vie et a voulu se donner à Dieu et au service des plus démunis.
 

U stóp Bolesnej Matki na Kalwarii Łucja odnalazła swoją życiową drogę; uczyniła postanowienie poświęcenia swego życia Bogu i służbie najbardziej potrzebującym.

 
 
2728
 
 
De Jérusalem, Lucja a rapporté une croix de perles et de bois d’olivier, qu'elle a gardée jusqu’à la fin de sa vie.
 
 
    Z Jerozolimy Łucja zabrała ze sobą krzyżyk z masy perłowej i drzewa oliwkowego, który jej towarzyszył do końca życia.
  
  
26
 
Au cour du voyage du retour au pays, alors qu'une tempête mit le bateau en danger, Lucja plaça toute sa confiance en Dieu, et avec l’image de la Vierge Marie elle bénit le bateau et supplia Dieu de sauver tout le monde. A ce moment elle renouvela la promesse de servir les pauvres.
 
 
   

W drodze powrotnej do kraju, gdy w czasie burzy na Morzu okrętowi groziło zatonięcie, Łucja pokładając całą ufność w Matce Bożej, żegnała okręt obrazkiem z Jej wizerunkiem i błagała Ją o ratunek dla całej załogi. Ponowiła wówczas swą obietnicę służenia ubogim.

25
 
L’orage se calma, la mer s’apaisa et tout le monde arriva à bon port. Les gens crurent que c’était un miracle accompli par la divine miséricorde de Dieu, par l’intercession de la Mère de Dieu et par la prière de sa servante.
 
 
   

Burza ucichła, Morze się uspokoiło i wszyscy szczęśliwie dotarli do celu, co uważano za cud Bożego Miłosierdzia zdziałany za przyczyną Matki Najświętszej na prośbę tej pokornej i miłej Bogu duszy.

 
24
 
Pour trouver la force de suivre le chemin de la vie, Lucja est allée à Loretto. Là, elle a été guéri d’une plaie au front et reçu une lumière sur le lieu de son futur travail.
 
   

By zaczerpnąć siły na drogę, którą miała iść przez życie, Łucja udała się do Loreto. Tutaj doznała łaski uzdrowienia z nie gojącej się rany na czole i otrzymała Boże światło co do miejsca swej przyszłej pracy.

 
35
 
Après le pèlerinage Lucja est rentrée à Wolyn. Ensuite, elle a quitté son pays, pour aller à Varsovie faisant pleine confiance à Dieu pour diriger ses pas.
 

Po pielgrzymce Łucja wróciła jeszcze na Wołyń.
Wkrótce pożegnała, na zawsze już, swe rodzinne strony
i wyjechała do Warszawy pełna ufności, że Bóg sam pokieruje dalszymi jej krokami.

.
36
 
Vers 1878 Lucja habita Varsovie dans la rue Wilcza. Avec les autres membres du IIIe Ordre, elle sert les pauvres et les malades. Elle et ses  compagnes ont comme guide spirituel le Père Honorat Kozminski.
 

Około 1878 roku Łucja zamieszkała w Warszawie, służąc biednym i chorym w Przytulisku, przy ul. Wilczej,
wraz z innymi tercjarkami, których duchowym kierownikiem był O. Honorat Koźmiński.

 
37
 
Lucja prenait le panier et sortait dans les rues de Varsovie pour trouver un peu de nourriture pour les pauvres. Elle désirait se consacrer davantage aux pauvres et aux souffrants.
 

·         Łucja wychodziła również z koszykiem na ulice miasta Warszawy, by zebrać trochę żywności dla ubogich w Przytulisku, którzy tam chwilowo przebywali. Ona jednak pragnęła więcej poświęcić się dla ubogich i cierpiących.

 

rzeka.jpg
 
Avec les autres personnes du IIIe Ordre, Lucja traversait la Vistule pour aller voir le Père Honorat qui était interné au couvent de Zakroczym. Après sa retraite spirituelle elle prit la décision de quitter la maison pour les pauvres.
 
 
   

Wraz z innymi tercjarkami Łucja dojeżdżała spływem Wisły do O. Honorata, który był internowany w zakroczymskim klasztorze. Po odprawieniu kolejnych rekolekcji podjęła decyzję opuszczenia Przytuliska.

 
38
 
Avec l’accord du Père Honorat, Lucja a pu habiter à Zakroczym. Elle a loué un logement où elle a placé deux vieilles dames, pauvres et malades. Elle les a nourries et soignées avec grand amour et sacrifice. C’est à partir de là que se créa une nouvelle famille religieuse.
 
   

Za zgodą O. Honorata Łucja zamieszkała w Zakroczymiu.
W wynajętym mieszkaniu umieściła dwie ubogie i chore staruszki, żywiła je i pielęgnowała z wielką miłością i poświęceniem, dając w ten sposób początek
nowej Rodzinie zakonnej.

39
 
 
Lucja accueillait les candidates qui étaient inspirées par le même esprit qu’elle, l’esprit d’aider et de servir les plus isolés et les malades. La première d’entre elles était une fille noble, Maria Julia Bronic, plus tard sœur Weronique de Wilno.
 
Do Łucji zaczęły przyłączać się kandydatki ożywione tym samym co ona pragnieniem niesienia pomocy opuszczonym i chorym. Pierwszą z nich była szlachcianka pochodząca z Wilna Maria Julia Bronic, późniejsza siostra Weronika.

 
44
     
En 1881, le Bienheureux Père Kozminski a placé sous la protection de N.D des Douleurs la Congrégation fondée par Lucje. Dans l’introduction de la constitution, il met comme devise : »Tout pour Jésus par le Cœur Douloureux de Marie ».
 W roku 1881 zapoczątkowane przez Łucję Zgromadzenie bł. Ojciec Honorat oddał pod opiekę Matki Bożej Bolesnej a we wstępie do Ustaw umieścił jego hasło:" Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi".
 
 
  43
 
 
Le confessionnal du Bienheureux Père Honorat. C’était l’unique endroit où il rencontrait les membres des congrégations clandestines pour leur formation spirituelle. Dans ce confessionnal, Mère Lucja obtenait les conseils et les directives du Père Honorat pour pouvoir diriger sa Congrégation.
 

Konfesjonał bł. Ojca Honorata. Jedyne miejsce spotkania z członkami ukrytych zgromadzeń oraz ich duchowego kształtowania.

W tym konfesjonale Matka Założycielka korzystała z rad i wskazówek Ojca w kierowaniu swoim Zgromadzeniem.

 
     42-copie-1.jpg
 
 
Malgré les persécutions, les sœurs continuaient courageusement de s’occuper des pauvres et des malades à l’exemple de Mère Lucja. Elles entretenaient l’église des Pères Capucins et décoraient les autels. Dans la prière et à la Messe quotidienne célébrée par le Père Honorat à 6 heures du matin, les sœurs puisaient la force nécessaire à la vie spirituelle.

Pomimo silnego prześladowania Siostry ofiarnie służyły ubogim i chorym, zachęcone przykładem Matki Małgorzaty. Troszczyły się także o utrzymanie kościoła Ojców Kapucynów i ubieranie ołtarzy. Siłę duchową czerpały na modlitwie i codziennej Mszy św. sprawowanej przez bł. Ojca Honorata o godzinie 6-tej rano.

 
 
4140
 
La vie des sœurs était de plus en plus difficile à cause de la persécution de la police. Avec la bénédiction du Père Honorat, la Mère décida de quitter Zakroczym pour aller en Galicja.
 

Ze względu na wciąż narastające szykany policji życie Sióstr stawało się coraz trudniejsze. Matka Małgorzata podjęła decyzję osiedlenia się w Galicji, uzyskując błogosławieństwo Ojca Honorata.

 
 

Partager cet article

Repost 0
Published by Soeurs Franciscaines de N Dame des Douleurs - dans Mère Fondatrice-Matka Zalozycielka
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : Congrégation des Soeurs Franciscaines
  • Congrégation des Soeurs Franciscaines
  • : Congrégation vouée au service des malades,fondée en Pologne en 1881.Diffuse en permanence L'apostolat dans différents pays.
  • Contact

Bienvenue-Witamy

 Pieta-01.jpg         Bonjour à tous -Witamy         
Bienvenue à tous et à toutes .Merci pour votre passage sur notre site.La congrégation des soeurs Franciscaines de Notre dame des Douleurs oeuvre avec volonté et acharnement pour soulager et accompagner les plus meurtris par la vie,en leur prodiguant les soins physiques et spirituels nécéssaires à leur bien-être.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stronice internetowe za poświecony czas na przeglądnięcie artykułów i zapoznanie się z naszym posłannictwem i misją w Kościele. Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej zgodnie z charyzmatem Założycieli stara się służyć i pomagać ubogim,chorym i cierpiącym.
Zgromadzenie świadome ogromu pracy w tej dziedzinie, przychodzi z pomocą potrzebującym. Podejmuje dzieła z przekonaniem i oddaniem aby w miarę możliwosci poprawić i stworzyć lepsze warunki życia człowieka. 

Centre de soins infirmiers

      
Centre de soins infirmiers des Sœurs

29, rue du Marché
95160 Montmorency
Tel:01.39.64.75.40


Permanence au Centre:
de: 12h à 12h30
      16h à 17h
      19h à 19h30
Soins infirmiers à domicile sur RV

Place des Victimes du V2

95170 Deuil la Barre

Tel :01.39.83.15.52

 

Permanence :

de :   12h à 12h30

et de: 18h à 18h 30
Samedi et Dimanche sur RV

Soins infirmiers à domicile

Sur RV

Messes à Deuil et Montmorency

Messes dominicales à Deuil la Barre
Samedi à 18 h à Notre Dame

dimanche à 9h.30 
en l'église Notre Dame
Place des Victimes du V2
à 11h
en l'église Saint Louis
10 rue du Chateau

 

Messes dominicales à Montmorency

samedi à 18h30 à la Collégiale

dimanche à 10h

en l'église St.François

à 11h15

à la Collégiale

Visit from 10/09/07