Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
2 mars 2012 5 02 /03 /mars /2012 15:54
Galicja
 
galicja 1
 
1. Fin mars 1891, Mère Malgorzata dit au revoir aux sœurs de Zakroczym et elle s’en va en Galicie, en pensant à l’avenir de la Congrégation.
 
 
    Pod koniec marca 1891 roku Matka Małgorzata pożegnała Siostry w Zakroczymiu i udała się do Galicji, w trosce o dalsze losy Zgromadzenia.
Galicja 2
 
2. Kęty. Voici le couvent des Sœurs Clarisses fondé par M.Valentyne Lempicka en 1881. En arrivant en Galicie en 1891, à Kety, Mère Malgorzata est restée quelque temps .
 
 
     Kęty. Klasztor Sióstr Klarysek założony przez m. Walentynę Łempicką w roku 1881. Tutaj Matka Małgorzata zatrzymała się chwilowo po przybyciu do Galicji w roku 1891.
 
biskup.jpg
 
3. Pleine de confiance en la providence de Dieu, mère Malgorzata s’adressa au cardinal Dunajewski, qui l’accueillit dans son diocèse. Il donna aux sœurs sa bénédiction apostolique pour leur engagement sûr dans cette région.
 
 
Pełna ufności w Bożą Opatrzność Matka Małgorzata swoje kroki skierowała do kard. Dunajewskiego, który przyjął Siostry bardzo życzliwie do swojej diecezji. Udzielił także Siostrom swego pasterskiego błogosławieństwa na tym nowym terenie pracy apostolskiej.
 
 
 
G4
 
4. La réponse de Dieu à la grande confiance de Mère est arrivée par le baron Czecza – résidant à Kozy, qui lui fit un don. Ici, la Mère Fondatrice est venue pour qu'on lui remette la clé de la propriété de Halcnow, offerte à la Congrégation.
 
Odpowiedzią Boga na wielkie zaufanie Matki był dar barona Czecza, rezydującego w swoim majątku w miejscowości Kozy. Tutaj Matka Założycielka przybyła, by otrzymać klucze do dworku w Hałcnowie ofiarowanego dla Zgromadzenia.
 
 
G5
 
5. Maison à Halcnow, offerte par le baron Czecza. Elle a été bénie par le cardinal Dunajewski, le 14 août 1891, en commençant par la chapelle.
 
Dom w Hałcnowie ofiarowany przez barona Czecza, poświęcił kard. Dunajewski 14 sierpnia 1891roku, rozpoczynając od kaplicy.
 
G6
 
6. Dans la chapelle, la Servante de Dieu a mis la grande croix et sous la croix la belle statue de la Vierge Douloureuse qui est toujours là.  
 
W Kaplicy Sł. Boża umieściła duży krzyż a obok niego piękną figurę Matki Bożej Bolesnej – zachowane do dziś.
 
 G7
 
7. Le Cardinal Dunajewski bénit également les habits des sœurs que la Mère a préparés. Désormais la Congrégation portera cet habit et s’appellera "Filles de Notre Dame des Douleurs". Une fois arrivées à Auschwitz, elles s’appellent Sœurs Serafitki-Serafic:
 La photo de la Mère Fondatrice du temps de sa présence à Halcnow.
 
 
    Kard. Dunajewski poświęcił także habity przygotowane przez Matkę Założycielkę. Odtąd Zgromadzenie zaczęło występować jako habitowe, pod nazwą Córki Boleści Matki Bożej. Po przybyciu do Oświęcimia przyjęło także nazwę Siostry Serafitki.
 Zdjęcie Matki Założycielki z okresu pobytu w Hałcnowie.
 
G8
 
8. Dans les archives paroissiales à Halcnow est écrit : «Les Sœurs Serafics en arrivant à Halcnow étaient toutes en civil. Seule, Sœur Malgorzata Szewczyk d’un certain âge, pieuse, noble et sérieuse, (arrivée du Royaume de Pologne) a organisé la Congrégation. Les sœurs ont pris l’habit, ont fait le noviciat, dans lequel entraient de nombreuses candidates qui venaient en grande majorité du Royaume de Pologne et de la Silésie Prussienne.
 
W kronice parafialnej Hałcnowa zostało wówczas zanotowane: „Siostry Serafitki z początku po swoim przybyciu do Hałcnowa chodziły po świecku. Dopiero Siostra Małgorzata Szewczyk poważna, starsza, świątobliwa pani, królewianka [przybyła z Królestwa Polskiego] zorganizowała Zgromadzenie. Siostry przyoblekły strój zakonny, utworzyły nowicjat, do którego się coraz więcej kandydatek, najwięcej z Królestwa Polskiego i ze Śląska Pruskiego zgłaszało”.
 
 G9
 
 
9. La Fondatrice a ouvert la maison à Halcnow, non seulement pour les personnes âgées et les malades, mais également pour les enfants et les orphelins, en les mettant sous la protection de St. Joseph.
  
Progi domu w Hałcnowie Sł. Boża otwarła nie tylko dla ubogich i chorych staruszek, ale także dla dzieci i sierot, oddając ich pod opiekę św. Józefa.
 
 
G10-copie-1.jpg
 
10. Halcnow depuis le XVIIIe siècle était connu pour son culte marial. Devant la statue de Notre Dame des Douleurs venaient de nombreux pèlerins surtout pour la fête de Notre Dame du Rosaire. Le culte de Notre Dame des Douleurs s’est développé avec l'arrivée des Sœurs Serafic.
 
 
    Hałcnów od XVIII wieku słynął z niezwykłego kultu maryjnego. Do słynącej łaskami figury Matki Bożej Bolesnej przybywały liczne pielgrzymki, zwłaszcza w święto Nawiedzenia NMP i w święto MB Różańcowej. Kult Matki Bożej Bolesnej rozwinął się w parafii po przybyciu Sióstr Serafitek.
  
 
 G11
 
11. La statue de N.D des Douleurs du XVIesiècle et couronnée en 1926, c’était la Piéta Joyeuse. Il y avait sur le visage de la Mère qui regardait son Fils descendu de la croix, un sourire. Dans la douleur du Calvaire, Marie voyait la joie de la Rédemption et la future gloire.
Figura MB Bolesnej w Hałcnowie pochodząca z XVI wieku i koronowana w 1926 r., była Pietą Radosną. Widoczny był uśmiech na twarzy Matki spoglądającej na Syna zdjętego z krzyża. Cierpienia Kalwarii Maryja łączyła z radością odkupienia i przyszłej chwały.
 
  Immaculée
 
12. Pendant la seconde guerre mondiale, le 27 janvier 1945, il y eut une bataille à Halcnow entre les soldats allemands et leurs adversaires qui dura 13 jours et13 nuits. Toutes les maisons furent détruites et 40 d’entre elles incendiées. L’église brula avec la statue de N.D des Douleurs. Seul, le couvent des Soeurs Serafic est resté intact. Les Sœurs ne doutèrent pas que c’est Dieu qui l’avait épargné grâce aux prières de la Fondatrice.
 
 
Podczas II wojny światowej, 27 stycznia 1945 r., cofające się wojsko niemieckie na terenie Hałcnowa wydało bitwę nacierającym wojskom przeciwnika. Zmagania trwały 13 dni i nocy. Wszystkie domy zostały zburzone, 40 z nich spłonęło w ogniu. Spłonął także kościół z cudowną figurą Matki Bożej Bolesnej. Podczas tego ataku ocalał nietknięty klasztor Sióstr Serafitek. Siostry nie miały wątpliwości, że Bóg ochronił ich dom od zniszczenia dzięki wstawiennictwu Matki Założycielki.
 
G13
 
13. L’intérieur de l’église paroissiale à Halcnow. La Piéta Joyeuse et miraculeuse a été remplacée après la guerre par la Piéta Douloureuse.
 
Wnętrze kościoła parafialnego w Hałcnowie.  Cudowna Pieta Radosna po wojnie została zastąpiona Pietą Bolesną.
  
 G14
 
14. La photo actuelle de la maison des Sœurs à Halcnow actuellement. Cette maison est classée monument  historique.
    Aktualny wygląd domu zakonnego Sióstr Serafitek w Hałcnowie. Jest to zabytek historyczny klasy „0”.
G15
 
15. Halcnow. Maison de retraite spirituelle construite par les sœurs à proximité de la première maison. Ici se trouve l’école maternelle sous le patronat de Mère Malgorzata Szewczyk pour les enfants des familles des environs.
 
 
Hałcnów. Dom Rekolekcyjny wybudowany przez Siostry w pobliżu domu pierwotnego. Tutaj zostało także otwarte przedszkole dla dzieci rodzin miejscowych pod patronatem Służebnicy Bożej Matki Małgorzaty Szewczyk.
 
 
G16
 
 
16. L’abbé André Knycz, curé d’Auschwitz. Au début de l’année 1892, sur le conseil du cardinal Dunajewski, Mère Malgorzata est allée chez l’abbé Knycz afin de demander une aide pour la construction du couvent pour les sœurs. A la question de savoir si les sœurs avaient un capital, la Servante de Dieu, pleine de confiance et de foi en Dieu répondit avec calme – "nous avons"- et levant les yeux a montré le ciel.
 
 
    Ks. Prałat Andrzej Knycz, proboszcz oświęcimski. Początkiem 1892 r. Matka przybyła do niego, za radą kard. Dunajewskiego, prosić o pomoc w budowie klasztoru dla sióstr. Na pytanie, czy Siostry mają jaki fundusz, Sł. Boża, pełna głębokiej wiary i ufności pokładanej w Bogu, odpowiedziała spokojnie – mamy, a wznosząc oczy w górę wskazała na niebo.
osw.jpg
 
17. L’abbé André Knycz, curé de la paroisse d’Assomption de la Vierge Marie à Auschwitz, accueillit les Sœurs favorablement et il les aida à trouver un lieu convenable pour la construction du couvent.
Photo de l’église de l’Assomption de N.D à Auschwitz ( XIXe siècle).
 
 
    Świątobliwy ks. Andrzej Knycz, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, przyjął Siostry życzliwie i pomógł im wyszukać odpowiednie miejsce pod budowę klasztoru. Kościół Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. Wygląd z XIX wieku.
 
G18
 
18. Dieu dans sa providence est venu en aide à la Mère Fondatrice par l'intermediaire du curé de Pisarzowice.
 
Bóg w Swej Opatrzności przyszedł z pomocą Służebnicy Bożej poprzez proboszcza pobliskiej miejscowości Pisarzowice.
 
 G19
 
19. L’abbé Joseph Bukowski, curé de Pisarzowice, vint personnellement à Halcnow et il  donna à la Mère une telle somme d’argent qu’elle put acheter le terrain et les matériaux pour la construction du couvent à Auschwitz.  
Photo de l’église de Pisarzowice de 1910.
 
    Ks. Józef Bukowski, proboszcz z Pisarzowic, sam przybył do Hałcnowa i wręczył Matce taką sumę pieniędzy, za którą mogła kupić pole w Oświęcimiu i materiał na budowę klasztoru. Kościół w Pisarzowicach. Zdjęcie z 1910 roku.
G20G21
 
20. La première pierre de l’église du couvent à Auschwitz a été bénie le 1er mai 1893. Le 16 juillet 1893, le cardinal Dunajewski rendit visite aux sœurs et donna ses conseils pour les travaux de construction ainsi que sa bénédiction.
Photo de la ville d’Auschwitz de 1904.
 
Kamień węgielny pod klasztor oświęcimski został poświęcony 1 maja 1893 roku. Błogosławieństwa w budowie i rad odnośnie urządzenia klasztoru udzielił Matce kard. Dunajewski, który odwiedził Siostry 16 lipca 1893 roku.Obok widok miasta Oświęcimia z 1904 r.
 
 G22
 
21. Le cardinal Jean Puzyna, évêque de Cracovie. Le 1 erjuin 1897, il bénit la première pierre de la nouvelle église du couvent. Le 30 décembre 1898 il signa pour 10 ans le décret de la Congrégation des Filles des Douleurs de N.D.
 
Kard. Jan Puzyna, biskup krakowski. 1 czerwca 1897 roku poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół przy klasztorze w Oświęcimiu 30 grudnia 1898 roku zatwierdził na lat dziesięć Ustawy Zgromadzenia Córek Boleści Matki Bożej – Sióstr Serafitek.
 
 
klasz.jpg
 
22. Le couvent des Sœurs Serafics et l’église d’Auschwitz construits par la Mère Fondatrice et grâce à l’aide de la Providence de Dieu.
Photo- Les Sœurs avec la Mère Fondatrice en 1900.
 
 
    Klasztor Sióstr Serafitek i kościół w Oświęcimiu wzniesiony przez Matkę Założycielkę dzięki niezwykłej pomocy Bożej Opatrzności. Siostry wraz z Matką Założycielką. Zdjęcie z roku 1900.
 
 G23
 
23. A Auschwitz, la Mère a ouvert un patronage où, en 1902, il y avait 80 enfants. Pour protéger les enfants pauvres et les orphelins de perte de la morale et de la foi, la Mère a ouvert des orphelinats dans différents endroits : Zywiev, Frydrychowice, Stryj, Drohobycz.  
  
 W Oświęcimiu Matka otwarła ochronkę dla dzieci, których w 1902 było tutaj 80. By ratować od zepsucia dzieci ubogie i pozbawione opieki rodziców, otwarła ochronki i sierocińce także w innych miejscowościach, jak: Żywiec, Frydrychowice, Stryj, Drohobycz.
 
  orf.jpg
 
24. Dès le début, dans le couvent d’Auschwitz, la Mère Fondatrice accueillit les orphelins. L’abbé Knycz écrivit : Notre ville avait besoin d’un établissement pareil, à cause de la misère et des orphelins sans abri.
 
Od początku Matka przyjmowała w klasztorze oświęcimskim sieroty. Ks. Knycz tak napisał: „Takiego zakładu potrzebowało nasze miasto, bo tu jest wiele nędzy i wiele sierot bez opieki”.
 
 G24
 
  25. La Mère créa près du couvent d’Auschwitz un établissement pour les vieilles dames isolées, dont le nombre augmentait rapidement.
 
Matka założyła również przy klasztorze zakład dla opuszczonych staruszek, których liczba wciąż wzrastała.
 
 
G25
 
26. Pour les filles, il y avait aussi une école de couture et de broderie, où elles pouvaient développer leurs capacités et gagner leur vie. C’était également pour elles  un lieu de formation spirituelle.
 
Dla ubogich dziewcząt Matka otwarła pracownię krawiecką i hafciarską, w której mogły one rozwijać swoje zdolności i zdobywać środki do życia. Pracownia była również dla nich miejscem formacji duchowej.
 
 G27
 
27. Les sœurs, sur le conseil de la Mère Fondatrice se rendaient au domicile des pauvres en ville, et partageaient leur part de nourriture avec ceux qui venaient au couvent.
 
Z polecenia Matki Założycielki Siostry spieszyły z pomocą ubogim po domach i przy furcie klasztornej, dzieląc się z nimi nawet swoją porcją pożywienia.
 
  szpit
 
28. La Mère envoyait ses sœurs dans les différents hôpitaux, où elles soignaient des malades et des souffrants : à Przemysl, Przemyslany, Jaroslaw.
 
 Matka posyłała swoje Siostry do różnych szpitali, gdzie służyły ofiarnie chorym i cierpiącym: w Przemyślu, w Przemyślanach, w Jarosławiu.
 
 G28
 
29. Déjà en 1893, la Mère envoya à Zywiec deux sœurs, pour travailler au patronage, dans un local offert par les parents des trois sœurs Cholewinski.
 
 
Już w 1893 r. Matka wysłała do Żywca dwie siostry odpowiednio przygotowane do prowadzenia ochronki w pomieszczeniu ofiarowanym przez rodziców trzech sióstr Cholewińskich.
 
 
 G30
 
30. A la fin du XIXe siècle, la ville Zywiec comptait quatre mille habitants, dont une majorité de familles ouvrières, dont les enfants restaient sans surveillance.  
 
Pod koniec XIX wieku miasto Żywiec liczyło około 4 tys. mieszkańców, w tym bardzo wiele rodzin robotniczych, których dzieci pozbawione były opieki.
 
 G31
 
31. Le château Habsburgow à Zywiec. En 1895, la Mère demanda une aide au prince d’Habsbuga habitant à Vienne, pour la construction d’un nouveau patronage et d’un orphelinat à Zywiec. Elle obtint une aide financière de lui, et aussi des dirigeants du château à Zywiec.
 
 
    Zamek Habsburgów w Żywcu. W roku 1895, na złożoną prośbę, Matka otrzymała pomoc finansową od Arcyksięcia Habsburga mieszkającego w Wiedniu a także od dyrekcji arcyksiążęcej w Żywcu – na budowę nowej ochronki i sierocińca w Żywcu.
G32
 
32. Depuis 1897, dans la nouvelle maison à Zywiec les sœurs dirigeaient différentes activités : l’orphelinat, l’école de couture, le patronage, où déjà en 1900 il y avait 100 enfants.
 
Od roku 1897 w nowym domu w Żywcu siostry rozwijały szeroką działalność: otwarły pracownię dla dziewcząt i zakład dla sierot, do ochronki już w 1900 roku uczęszczało około 100 dzieci.
 
G33
 
 
33. En 1897, la Mère a fondé une communauté à Frydrychowice à la demande des habitants qui ont aidé financièrement à la construction du lieu du patronage et d’un établissement pour les malades.
 
 
W roku 1897 Sł. Boża podjęła decyzję założenia placówki we Frydrychowicach, na usilną prośbę mieszkańców, którzy złożyli swoje ofiary na postawienie ochronki i zakładu dla chorych.
 
 
G34
 
 
34. La photo du couvent et de l’église des Sœurs Serafic en 1915. Sur le toit de l’église est visible la date de la bénédiction de la première pierre en 1897.
 
Zdjęcie klasztoru i kościoła Sióstr Serafitek z 1915 roku. Na dachu kościoła widoczna jest data poświęcenia kamienia węgielnego - 1897.
 
 
G35
 
35. La vue actuelle de la maison mère des Sœurs Serafic à Auschwitz, construite par la Mère Fondatrice.
Widok obecny Domu Macierzystego Sióstr Serafitek w Oświęcimiu, wzniesionego przez Matkę Założycielkę.
 G36
 
36. La croix du réfectoire a été achetée par la Mère Fondatrice à Przemysl et bénie par l’abbé Knycz, qui a prodigué aux sœurs des paroles d’encouragement et les a invitées à chercher de l’aide dans les moments difficiles auprès de cette Croix.
Krzyż umieszczony w refektarzu został zakupiony przez Matkę w Przemyślu i poświęcony przez ks. Knycza ze słowami zachęty, by Siostry pod tym krzyżem w chwilach trudnych szukały pomocy.
 
G37
 
37. Le puits dans la cour du couvent à Auschwitz. Il a été creusé au début de la construction du couvent. C’est un signe d’intervention de Dieu à la demande de la Mère Fondatrice.
Studnia stojąca na dziecińcu klasztornym w Oświęcimiu. Została wykopana zaraz na początku budowy klasztoru. Jest znakiem przedziwnej Bożej interwencji na prośbę Służebnicy Bożej Matki Małgorzaty.
 
 G38
 
38. Le ciboire en argent a été offert à la Mère Fondatrice par l’archevêque de Varsovie Vincenty Popiel, en 1894, en remerciement pour le travail des sœurs dans son diocèse.
Srebrna puszka do przechowywania Najśw. Sakramentu. Została ofiarowana Matce Założycielce w 1894 roku przez arcybiskupa warszawskiego Wincentego Popiela, jako dar wdzięczności za pracę Sióstr w jego diecezji.   
 
G39
 
39. La vue de la maison pour les personnes âgées des Sœurs Serafic à Auschwitz. C’est une extension de la maison fondée par la Mère Fondatrice.
Widok Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Serafitek w Oświęcimiu, który jest kontynuacją Domu Opieki dla Staruszek założonego przez Sł. Bożą Matkę Małgorzatę.
 
  G40
 
40. La vue actuelle de l’église des Sœurs Serafic à Auschwitz construite par la Mère Fondatrice entre 1897-1899, néogothique, qui est aujourd’hui monument historique.
 Widok obecny kościoła Sióstr Serafitek w Oświęcimiu wzniesionego przez Matkę Założycielkę w latach 1897-1899, w stylu neogotyckim. Obiekt należący do zabytków miasta.
 
    klasztor.jpg
 
41. L’intérieur de l’église de N.D des Douleurs des sœurs Serafic à Auschwitz.
Wnętrze kościoła Sióstr Serafitek w Oświęcimiu, pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej.
 
    G41
 
42. Une belle statue de Piéta au-dessus de l’autel principal de l’église, achetée par la Mère Fondatrice à Cracovie en 1899.
Piękna drewniana figura Piety umieszczona w głównym ołtarzu kościoła została zakupiona przez Matkę Założycielkę w Krakowie w 1899 roku.
 
G42
 
43. Les habitants de la ville vénèrent depuis le début la statue de N.D des Douleurs et lui font des offrands, en remerciement pour les grâces reçues.
Ludność miejscowa od początku otacza wielką czcią figurę Matki Bożej Bolesnej i ozdabia ją wotami w duchu wdzięczności za otrzymane łaski.
 
 G43
 
44. En 1981, à l’occasion du jubilé de la fondation de la Congrégation, dans cette église a été instaurée quotidiennement l’adoration du St Sacrement dans l’esprit de la Fondatrice.
    W 1981 roku, z okazji jubileuszu założenia Zgromadzenia, została w tym kościele wprowadzona całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu, w duchu Matki Założycielki.
 
 
 
G44
 « Tout pour Jésus, par le cœur douloureux de Marie »  

Partager cet article

Repost 0
Published by Soeurs Franciscaines de N Dame des Douleurs - dans Mère Fondatrice-Matka Zalozycielka
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : Congrégation des Soeurs Franciscaines
  • Congrégation des Soeurs Franciscaines
  • : Congrégation vouée au service des malades,fondée en Pologne en 1881.Diffuse en permanence L'apostolat dans différents pays.
  • Contact

Bienvenue-Witamy

 Pieta-01.jpg         Bonjour à tous -Witamy         
Bienvenue à tous et à toutes .Merci pour votre passage sur notre site.La congrégation des soeurs Franciscaines de Notre dame des Douleurs oeuvre avec volonté et acharnement pour soulager et accompagner les plus meurtris par la vie,en leur prodiguant les soins physiques et spirituels nécéssaires à leur bien-être.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stronice internetowe za poświecony czas na przeglądnięcie artykułów i zapoznanie się z naszym posłannictwem i misją w Kościele. Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej zgodnie z charyzmatem Założycieli stara się służyć i pomagać ubogim,chorym i cierpiącym.
Zgromadzenie świadome ogromu pracy w tej dziedzinie, przychodzi z pomocą potrzebującym. Podejmuje dzieła z przekonaniem i oddaniem aby w miarę możliwosci poprawić i stworzyć lepsze warunki życia człowieka. 

Centre de soins infirmiers

      
Centre de soins infirmiers des Sœurs

29, rue du Marché
95160 Montmorency
Tel:01.39.64.75.40


Permanence au Centre:
de: 12h à 12h30
      16h à 17h
      19h à 19h30
Soins infirmiers à domicile sur RV

Place des Victimes du V2

95170 Deuil la Barre

Tel :01.39.83.15.52

 

Permanence :

de :   12h à 12h30

et de: 18h à 18h 30
Samedi et Dimanche sur RV

Soins infirmiers à domicile

Sur RV

Messes à Deuil et Montmorency

Messes dominicales à Deuil la Barre
Samedi à 18 h à Notre Dame

dimanche à 9h.30 
en l'église Notre Dame
Place des Victimes du V2
à 11h
en l'église Saint Louis
10 rue du Chateau

 

Messes dominicales à Montmorency

samedi à 18h30 à la Collégiale

dimanche à 10h

en l'église St.François

à 11h15

à la Collégiale

Visit from 10/09/07